De oudervereniging

De OV probeert een bijdrage te leveren aan een prettig klimaat op school; belangen van ouders, verzorgers en leerlingen staan daarbij centraal. Met de vrijwillige ouderbijdrage worden door de OV op school extra activiteiten en voorzieningen voor leerlingen gefinancierd, waarvoor de school geen budget heeft, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest (cadeautje, kostuums), sportdagen, kerstviering, excursies etc. etc.. In de nieuwsbrief worden leden regelmatig hiervan op de hoogte gehouden. Het doel van de vereniging is:
  • het organiseren van activiteiten voor leerlingen verbonden aan Daltonschool Rhenen, van wie de ouders, wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers voldaan hebben aan de lidmaatschapseisen van de vereniging;
  • een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter van de school mede te bevorderen;
  • het behartigen van de belangen van de leerlingen en de ouders;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij de school;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging uitbrengen of vragen van advies aan de medezeggenschapsraad en het onderwijsteam van de school, alles in de meest ruime zin van het woord.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders, wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers van leerlingen die aangemeld zijn bij de school, waarmee de inschrijving bij de vereniging is verzorgd. Via de machtiging voor de contributie kunt u aangeven lid te worden van de vereniging. U geeft hierbij aan ook de jaarlijkse contributie te zullen voldoen. Nieuwe ouders zullen via het aanmeldingsformulier al uitgenodigd worden lid te worden en akkoord te gaan met de incasso van de contributie. Ouders die geen lid wensen te worden geven hiermee aan hun kinderen uit te sluiten van de door de school en vereniging georganiseerde activiteiten.
Aan het begin van dit schooljaar ontvangt u via de penningmeester een verzoek voor een (doorlopende) machtiging van de contributie. U kunt ervoor kiezen om in één keer de incasso te laten afboeken dan wel in termijnen.
 
Contact
E-mail: ov@daltonrhenen.nl